Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

מעודכן ליום     10/7/2024   

  1. כללי
   1. וי אפ ישראל (אפארל) בע”מ, ח.פ. 512480704, מרחוב העמל 14, ראש העין, ישראל (להלן “החברה” או  “ג’נספורט” או “אנחנו“) מספקת חנות מקוונת באתר https://jansport.co.il (להלן: “השירותים” ו-“האתר“). תנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי שימוש“) מסדירים את הגישה שלך ושימושך באתר ובשירותים. “המשתמש“, “הלקוח“, “הצרכן” או “אתה” הינו המשתמש באתר. 
   2. הכניסה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות המפורסמת בקישור זה (להלן: “מדיניות הפרטיות“), כלשונם ובמלואם. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, עליך להפסיק לגלוש באתר.
   3. אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. הנך מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור והנך אחראי לקריאת תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר או בשירותים לאחר שינוי או עדכון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי השימוש המתוקנים או המעודכנים.
   4. הנך מאשר כי ידוע לך כי אנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי כלפיך.
   5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ו/או בלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד, וכן ללשון רבים.
 • שימוש באתר
   1. בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, ושניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש באתר לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו עבור כל שימוש מסחרי.
   2. השימוש בשירותים והגישה לאתר ו/או לשירותים, בטלים ומבוטלים, ככל ששימוש או גישה אלו אסורים על פי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. 
   3. על ידי השימוש באתר, ו/או בשירותים, הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) אישרת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירותים ו/או באתר; (ב) כל מידע אשר נמסר לחברה הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ג) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ד) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות והנך כשיר לערוך חוזה מחייב; (ה) לא נעשה על-ידיך שימוש בתוכנת מחשב כלשהי לשם ביצוע רכישות מרובות פריטים, לרבות תוכנות BOT מכל סוג שהוא; וכן (ו) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי וכל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.
   4. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר, ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.
   5. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. על אף האמור, האיסור הנ”ל לא יחול על קידום האתר או ג’נספורט ברשתות החברתיות במסגרת קמפיינים או מבצעים שתערוך החברה, מעת לעת, והכול כפי שתורה החברה בפרסומיה. 
   6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 • אופן ביצוע הזמנות
 • מבלי לגרוע מיתר תנאי השימוש, כל הזמנת מוצרים באתר (“מוצרים” ו-“הזמנה“) תהיה כפופה לתנאי המכירה המפורטים להלן. יובהר כי האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק, והינך מוזמן לעיין בו בנוסף. 
   1. אם דרוש לכם מידע נוסף לגבי הזמנות, ניתן לעיין בעמוד שאלות נפוצות. אפשר גם ליצור קשר בכל עניין עם שירות הלקוחות שלנו כפי שמצוין בדף שירות לקוחות.
   2. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמידע על המוצרים יהיה מדויק ומעודכן. אך איננו מבטיחים שלא יהיו טעויות בתיאור ו/או בתמחור של המוצרים, או שהמוצרים יהיו תמיד זמינים בשעת ההזמנה.
   3. תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר (ככל שישנם) נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. בנוסף, הצבעים שיופיעו על המסך תלויים במחשב שלכם ובהגדרותיו, לכן איננו יכולים להבטיח שהמחשב יציג את הצבעים בצורה מדויקת.
   4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המידע על אודות המוצרים המוצגים באתר שלנו, כולל מחירים, תיאור וזמינות. אך השינויים הללו לא ישפיעו על הזמנות שכבר קיבלתם עליהן אישור קבלת הזמנה בדוא”ל (ראו להלן).
   5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. במידה והכמות תוגבל, הדבר יצוין באתר.
   6. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
   7. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בסניפי ג’נספורט או במידע המוצג בפרסומים שונים של ג’נספורט. למען הסר ספק יובהר ויודגש כי הלקוח לא יהיה רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי סניף מסניפי ג’נספורט בכל הקשור לאתר. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת.
 • אופן ביצוע הזמנות באתר

להלן יתוארו השלבים או הפעולות הנחוצים לביצוע הזמנה באמצעות האתר:

 1. שלב 1: ביצוע הזמנה

עליכם לבחור תחילה את המוצרים הרצויים באתר (דגם, צבע, מידה, כמות וכד’), ולאחר מכן לבחור את שיטת המשלוח המועדפת ושירותים נוספים, כרצונכם, לבחור באמצעי התשלום הרצוי, ולבסוף יש ללחוץ על כפתור הרכישה. כל הזמנה כפופה לאישור החברה, וכפופה לזמינות הפריטים במלאי. לא יאושרו הזמנות שנערכו בצורה שונה מהמפורט לעיל או שלא עומדות בתנאי השימוש.

 1. שלב 2: אישור ההזמנה

לאחר ביצוע ההזמנה באתר יישלח ללקוח דוא”ל אוטומטי המאשר את קבלת ההזמנה (“דוא”ל קבלת הזמנה“). הדוא”ל על קבלת ההזמנה מכיל את הפרטים המלאים של ההזמנה שלכם (למשל, מספר הזמנה, מידע על המוצרים, מחירים, כתובת המשלוח שלכם, עלות המשלוח ועוד). 

 1. שלב 3: קבלת חשבונית מס

לאחר שהפריטים בהזמנה לוקטו ע”י מחסננו, תשלח ללקוח חשבונית מס באמצעות דוא”ל אוטומטי או בהודעת SMS (מסרון) לטלפון הנייד והחבילה עם הפריטים יועברו לחברת השליחויות לצורך מסירתה ללקוח. 

 1. סירוב לביצוע הזמנות
  1. אנו עושים כמיטב יכולתנו לאשר הזמנות, אך במקרים מסוימים אנו עשויים לסרב לקבל הזמנה או לבטל הזמנה, לרבות במקרים אלו:
 1. מסרתם לנו מידע חסר, לא מדויק או לא נכון לגבי זהותכם, גילכם, פרטי התשלום שלכם, פרטי החיוב, הכתובת למשלוח וכיו”ב;
 2. יתברר כי חלה טעות באתר בנוגע למוצרים שהזמנתם (למשל ביחס למחיר או לתיאור שהוצג);
 3. המוצרים שהזמנתם אזלו מהמלאי או לא זמינים יותר;
 4. יתברר לנו כי בוצעה, או עשויה להתבצע, הפרה של תנאי השימוש באתר (למשל, הזמנה לצורך מכירה סיטונאית של המוצרים או לצורך מכירה חוזרת שלהם);
 5. אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי;
 6. אם ישנו למשתמש חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו;
 7. בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לספק למשתמש את המוצרים שנרכשו על ידו.
 1. אם לא נוכל לאשר את הזמנתכם, ניצור איתכם קשר בדוא״ל בהקדם האפשרי, אבל בכל מקרה לא יאוחר מ-30 יום מיום ההזמנה. אם לא נוכל לאשר את הזמנתכם מפני שהמוצרים כבר לא זמינים, או בגלל טעות במחיר ו/או במידע אחר באתר שלנו, נחזיר לכם כל סכום שכבר חויבתם בו עבור המוצרים.
 1. תשלומים 
  1. כללי
   1. התנאים המפורטים בסעיף זה, חלים על כל ביצועי תשלומים, באמצעות האתר ו/או באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים, בעבור המוצרים ו/או השירותים. 
   2. מחירי המוצרים ו/או השירותים הינם כפי שמופיעים באתר בעת ביצוע התשלום. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. 
   3. הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שיבוצע עבור השירותים או המוצרים.
   4. כל תשלום שיתבצע באתר, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, ובין שבכל אמצעי תשלום אחר לרבות כרטיסי מתנה, שוברים ועוד, יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה ולמדיניות מנפיק אמצעי התשלום. נא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים של מנפיק אמצעי התשלום בטרם שימוש בשירותי התשלומים והסליקה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו. 
   5. על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים בקשר לאמצעי התשלום באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך.
  2. אמצעי תשלום
   1. ניתן לשלם עבור הזמנות שבוצעו באתר באמצעות כרטיס אשראי.

מודגש כי לא ניתן לשלם באתר בכרטיסי תווים מכל סוג שהוא (כגון: תו זהב, “חבר”, תו פלוס, ביחד בשבילך, וכד’) למעט שוברי BUYME, בכפוף למפורט בסעיף 4.2.5 להלן.

 1. אמצעי התשלום עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. באחריות הלקוח להתעדכן מראש לפני ביצוע כל רכישה באתר.
 2. יצוין כי המוצרים ישלחו אליכם אך ורק לאחר שהתשלום יאושר. היה ולא אושר התשלום על-ידי חברת האשראי או נותן שירותי התשלום הרלוונטי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.
 3. תשלום בכרטיס אשראי: במידה ואתם משלמים באמצעות כרטיסי אשראי, עליכם לספק את פרטי הכרטיס כשאתם מבצעים את ההזמנה.

על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, על השימוש בכרטיס האשראי כאמור להיעשות על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי  כאמור.

 1. שוברי BuyMe: 

ניתן לבצע תשלום באתר עם שובר BuyMe ייעודי למימוש ברשת  JANSPOR. להסרת הספק, שוברי BuyMe כלליים הניתנים למימוש במספר רשתות או בתי עסק, או שוברים שאינם ייעודיים לרשת JANSPORT לא יכובדו (לדוגמא: שוברים מסוג BUYME ALL, BUYME TOTAL, BUYME FASHION וכד’).

לצורך מימוש שובר מתאים, יש להזין את מספר השובר בשדה המתאים. מובהר כי שימוש בשוברי BuyMe, יהיה כפוף בין היתר להוראות להלן:

(א) שובר BuyMe (“השובר“) מונפק ומתופעל על ידי חברת ביי-מי טכנולוגיות בע”מ ו/או מי מטעמה (“BuyMe“), והיא האחראית הבלעדית בקשר לכל עניין הנוגע לשובר הנ”ל, לרבות הנפקתו, טעינתו, מימושו, תנאיו, ומתן שירות שוטף בקשר אליו; (ב) ניתן לממש את השובר בחנויות  JANSPORTאו באתר JANSPORT בלבד; (ג) כולל כפל מבצעים/הנחות (לרבות הנחות מועדון); (ד) השובר תקף ל-5 שנים מיום הנפקתו; (ה) לא יינתן עודף בגין השובר; (ו) החזרה/החלפה של מוצר שנרכש באמצעות שובר ייעשו על פי דין ובהתאם למדיניות ההחלפות וההחזרות כפי שתהיה מעת לעת; (ז) לא ניתן לממש את השובר בחנויות עודפים; (ח) ביטול השובר ייעשה באמצעות פניה ישירה לשירות הלקוחות של BuyMe; (ט) וי.אפ ישראל (אפארל) בע”מ לא תהא אחראית לכל מגבלה/בעיה/תקלה שתחול בקשר עם השובר, לרבות בקשר לטעינה/מימוש/פריקת השובר בחנויות הרשת. בכל בעיה בקשר לשובר הנ”ל יש לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת BuyMe. באחריות מחזיק השובר כאמור להתעדכן מעת לעת באתר BuyMe בכתובת https://buyme.co.il בקשר לתנאים/מגבלות/הוראות שיחולו מעת לעת בקשר לשובר. 

 1. משלוחים
  1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה.
  2. בהזמנה מעל 149.90₪ – משלוח חינם, עד 5 ימי עסקים מרגע קבלת חשבונית העסקה לדוא”ל. 
  3. בהזמנה מתחת ל- 149.90 ₪ – משלוח בעלות של 20 ₪, עד 5 ימי עסקים מרגע קבלת חשבונית העסקה לדוא”ל.
  4. זמני המשלוח הינם בין ימי ראשון לחמישי בשעות העבודה, ובלבד שמדובר ביום עסקים (כך למשל, יום הבחירות, יום הזכרון ויום העצמאות הינם ימי מנוחה ולכן לא יבוצעו אספקות בימים אלה).
  5. בתקופות מבצעים, חגים ואירועים מיוחדים ייתכנו עיכובים באספקת המשלוחים.
  6. לאחר ביצוע הזמנה באתר, יישלח אליכם אישור הזמנה בדוא”ל, לאחריו ניתן יהיה לבצע מעקב אחר סטטוס ההזמנה בכל רגע נתון בעמוד “מעקב הזמנות“.
  7. לא ניתן לשנות את כתובת המשלוח עבור הזמנות שכבר שולמו דרך אתר האינטרנט אלא רק ע”י פניה לשירות הלקוחות.
  8. ניתן לבצע הזמנה באתר לכל חלקי הארץ (למעט בשטחי הרשות הפלסטינית).
  9. החברה רשאית לשנות בכל עת את תעריפי וזמני המשלוחים, לפי שיקול דעתה.
 2. ביטולים, החלפות והחזרות 

לפרטים בדבר מדיניות החברה בדבר ביטולים, החלפות והחזרות ראו בקישור הבא .

להסרת הספק, המדיניות כאמור תיחשב כחלק מתנאי השימוש באתר לכל דבר ועניין.

 • אחריות למוצרים פגומים 
   1. אנו מספקים אחריות למשך 3 חודשים ממועד הקנייה עבור פריטים פגומים (או לפרק זמן ארוך יותר בהתאם למה שנקבע בחוק).  
   2. מוצר נחשב “פגום” במידה ונשלח ללקוח פגום או במידה ונתגלה פגם כלשהו בייצור או בחומר ממנו עשוי בתוך 3 חודשים מיום קבלת המוצר (או פרק זמן רחוק יותר בהתאם לקבוע בחוק). 
   3. שימו לב כי בלאי וקרעים כתוצאה משימוש חוזר אינם הופכים מוצר לפגום. האחריות אינה כוללת בלאי טבעי, נזקים שנגרמו משימוש לקוי, שימוש וטיפול לא נכונים, תאונה, השחתה בזדון או פגעי טבע.
   4. במידה והפגם במוצר אינו ניתן לתיקון, תוצע החלפת המוצר או תעודת זיכוי כספית.
   5. האחריות כאמור תקפה אך ורק על מוצרים שנקנו באתר.
   6. להסרת הספק, אין בהוראות סעיף ‏7 זה כדי לגרוע מהוראות סעיף ‏12 להלן.
 • קישורים ופרסומות
   1. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות. 
 • באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן “תוכן של צד שלישי“). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
 • מגבלות שימוש

אלא אם ייקבע בתנאי שימוש אלו במפורש, המשתמשים, ואו מי מטעמם, אינם רשאים לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה חוזרת, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר; (ה) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ו) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

 1. קניין רוחני
  1. האתר ו/או השירותים בכללותם והמידע המופיע בהם, לרבות תוכנם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. אלא אם הותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. 
  2. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר ו/או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.
 2. פרטיות 

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ובעת השימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלן: “המידע“). אנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תעודכן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר ו/או בשירותים מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 • אחריות ושיפוי
  1. שימושך באתר ו/או בשירותים הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי השימוש. 
  2. האתר לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות האתר ו/או השירותים, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. 
  3. כל הסתמכות על האתר, השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) ביחס לדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, התוכן ו/או השירותים; (ב) שהאתר, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; (ג) ביחס לזמינות, הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר ו/או בשירותים.
  4. איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע משיתוף או הורדת חומרים מהאתר או ביחס לשירותים המוצעים.
  5. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים או בגין שימוש מפר, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או ספקים ו/או ספקי שירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לא.
  6. החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בגין שימוש מפר או בכל הקשור אליהם. בכל מקרה, החבות הכוללת והמקסימלית של החברה כלפי הלקוח בקשר עם שימוש באתר ו/או השירותים לא תעלה על סכום הרכישות שבוצעו באתר במהלך שלושת החודשים שקדמו לתביעה הרלוונטית. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר ו/או בגין השירותים, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר ו/או בשירותים או מכל תוכן המועלה לאתר או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות החברה בהתאם לתנאי שימוש אלה, תהא כפופה לכל דין.
  7. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.
  8. הלקוח מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאי השימוש על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, משימוש מפר, או ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או תקנות. 
 1. הוראות כלליות
  1. ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך דואר רשום לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בדואר רשום תחשבנה כאלו שהתקבלו בהתאם לאישור המסירה.
  2. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל יחסי שליחות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה.
  3. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי השימוש, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.
  4. במידה שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.
  5. רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
  6. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. אם נתקלתם בבעיות או שברצונכם להתלונן על מוצר או רכישה שנעשתה באתר, או אם אתם פשוט זקוקים לעזרה לאחר המכירה, אפשר ליצור איתנו קשר כפי שצוין בדף שירות הלקוחות.
 2. סמכות שיפוט

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד.

נוסף לסל בהצלחה:

צ'ק אאוט